Yhdistyksen säännöt

Turun Keittiömestarit ry:n yhdistyksen säännöt 1.11.2012 alkaen

 

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Turun keittiömestarit ry, ja sen kotipaikka Turun kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

 

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää paikallista ruokakulttuuria ja jäseninään olevien keittiömestareiden ammattitaitoa, sosiaalisia ja intellektuellisia etuja puolueettomasti ja valtiollisiin asioihin sekaantumatta. Näiden päämäärien merkeissä yhdistys toivoo yhteisymmärrystä ja yhteistyötä ravintola-alan kaikkien järjestöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenistölleen kokouksia, erimuotoista koulutusta, kilpaoluja, osallistuu alan kilpailuihin ja tapahtumiin, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä tiedotustoimintaa. Yhdistys voi antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa sekä tehdä aloitteita ja esityksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja apurahoina, ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkimaan ja omistamaan toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestämään rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota pidetään taloudellisesti vähäarvoisena. Karttuvat varat yhdistys käyttää vapaasti omiin tarpeisiinsa ja tarkoituksiensa edistämiseen. Yhdistyksen varojen hoidosta on hallitus kokonaisuudessaan vastuunalainen.

 

3§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on toiminut ravintola-alalla viisi vuotta, josta kaksi vuotta esimiehenä, ja jota kaksi yhdistyksen varsinaista jäsentä on suositellut. Suositus tapahtuu kirjallisesti.

 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jokaisen jäseneksi hyväksytyn henkilön täydellinen nimi, kotipaikka ja ammatti kirjoitetaan jäsenluetteloon, johon muutkin häntä koskevat tarpeelliset tiedot merkitään.

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

4§ Jäsenten eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5§ Liittymis-ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisten ja kannattavien jäsenten on suoritettava yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruuden seuraavalle kalenterivuodelle päättää syyskokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Yhdistys ei peri liittymismaksua.

 

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äännestykset ratkaistaan ehdottamalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8§ Tilikausi ja tarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle

 

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekkin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo-ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätöksesksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla

 

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. avataan kokous

2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.käsitellään muut kokoukutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.avataan kokous

2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6.valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7.valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

8.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät-tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistmiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.