Nuorten kokkien Young Chefs Club

Suomen Keittiömestarit ry on valtakunnallinen yhdistys, joka toimii Suomessa  rekisteröityneiden alueellisten keittiömestariyhdistysten keskusjärjestönä. 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistönsä ammatillisten ja sosiaalisten etujen valvojana sekä ammattitaidon ja -tiedon edistäjänä ja kehittäjänä, lisätä tietämystä alasta ja  sen merkityksestä yhteiskunnalle sekä edistää yhteistoimintaa alalla toimivien yhteisöjen ja  yritysten kesken. Toiminnan tavoitteena on edistää suomalaista ruokakulttuuria ja  korkealaatuista keittotaitoa. Lisäksi yhdistys tukee nuorten kokkien Young Chefs Club  -toimintaa ja nuorten kotimaista ja kansainvälistä kilpailutoimintaa. 

Suomen Keittiömestarit ry on Pohjoismaiden Keittiömestariyhdistyksen NKF:n ja  keittiömestarien maailmanliiton Worldchefsin jäsenyhdistys. 

Young Chefs Club -toiminta 

Young Chefs Club on Suomen Keittiömestarit ry:n alaisuudessa toimiva kokkien maailmanliiton Worldchefsin mukaiseen toimintamalliin perustuva yhteistyöfoorumi, joka tarjoaa nuorille kokeille mentorointitukea, mahdollisuuden keskinäiseen ja alan toimijoiden  kanssa tapahtuvaan verkottumiseen sekä henkilökohtaiseen kehittymiseen, kuten työelämä-  ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen.  

Ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuneet kokit saavat hyvät valmiudet alalla toimimiseen. Young Chefs Clubin toiminta tukee ammatillista koulutusta antamalla nuorille  valmiuksia lähteä kehittymään alan ammattilaisiksi ja asiantuntijoiksi.  

Suomen Keittiömestariyhdistyksen 14 maakunnallista alueyhdistystä valitsevat alueeltaan 1 –  2 edustajaa mukaan kansallisen Young Chefs Club -toimintaan. Toimintaan valittavilta henkilöiltä edellytetään sitoutumista itsensä ja alan osaamisen edistämiseen. 

Young Chefs Clubin kansalliset lähettiläät kokoontuvat myös muissa Pohjoismaissa sekä Keittiömestareiden maailmanliiton koulutuksissa. Suomen Young Chefs lähettiläänä  kaudella 2022- 2024 toimii Noora Virtanen.   

Suomessa Young Chefs Clubin toiminta käynnistyi 2018 ja toiminnan mentorina on toiminut  Suomen Keittiömestariyhdistyksen hallituksen jäsen Riikka Mantila.

Tapaamisia järjestetään 3-4 kertaa vuodessa ja niiden painopisteenä on ollut verkottumisen lisäksi ammatillisen osaamisen ja työelämätaitojen edistäminen. 

Tapahtumat on järjestetty Young Chef Club -toimintaan osallistuvien nuorten kanssa sovituissa maakunnissa ja tapaamisten toteutuksessa ovat olleet mukana alueelliset  keittiömestariyhdistykset. Lisäksi tapaamisissa on ollut vahva kytkös paikallisiin  raaka-aineisiin, ruoantuottajiin sekä alueelliseen ruokakulttuuriin, johon nuoret pääsevät  tutustumaan konkreettisesti mm. opastetun ruoanvalmistuksen merkeissä. Osa tapaamisista  on pidetty maakunnissa pidettävien ruokatapahtumien yhteydessä, joka on mahdollistanut nuorille laajemman mahdollisuuden verkottumiseen ja alueelliseen ruokakulttuuriin   syventymiseen, kuten esimerkiksi Turussa Neitsytperunafestivaalit ja Lapin Keittiömestareiden järjestämä perinteinen isänpäivän Herkkupöytä.

Järjestetyistä tapaamisista on saatu hyvät kokemukset, jonka vuoksi nuorten tukemiseksi  tehtävää Young Chefs Club -toimintaa halutaan jatkaa myös tulevaisuudessa.   

Young Chefs Club -verkottumistapaamiset 2023    

Suomen Keittiömestarit ry:n tavoitteena on järjestää vuonna 2023 yhteensä kolme Young  Chef Club -tapaamista. Young Chefs Club -tapaamisten vuoden 2023 teemat ovat verkottumisen lisäksi  yrittäjyyskasvatus sekä vastuulliset toimintatavat, lähiruoka ja suomalaisen ruokakulttuurin  edistäminen. Tapaamiset järjestetään yhteistyössä alueellisen keittiömestariyhdistyksen  kanssa (Turun Keittiömestarit ja Etelä-Suomen Keittiömestarit).  

Suomen Keittiömestarit kokee Young Chefs Club -toiminnan tukemisen jatkamisen tärkeänä  useista syistä, mm. työntekijöiden saatavuuden ja liikkuvuuden, ammatillisen osaamisen ja  yrittäjyystaitojen ja suomalaisen ruokakulttuurin sekä vastuullisten toimintatapojen edistämiseksi.  

Työntekijöiden saatavuus ja liikkuvuus  

Suomessa on tällä hetkellä merkittävä pulan alan työntekijöistä. Kokkipula on ollut esillä vahvasti myös julkisuudessa. Sen vuoksi alalla toimivia ja ammattiin sitoutuneita nuoria kokkeja on tärkeä tukea, jotta heidän kiinnostuksensa ja halu ammatissa toimimiseen ja itsensä kehittämiseen säilyvät myös tulevaisuudessa. Hyviä keinoja edistää asiaa ovat  mentorointi, verkkottumisen mahdollistaminen ja ammatillisen osaamisen edistäminen.  Lisäksi nuorten keskinäinen verkottuminen yhdessä alan toimijoiden verkottumisen kanssa edistää työvoiman liikkuvuutta Suomessa. Nuoret toimivat myös osaltaan roolimalleina  välittämällä alasta positiivista mielikuvaa, joka lisää ammatin houkuttelevuutta ja  ammatinvalintaa suunnittelevien nuorten kiinnostusta hakeutua alan koulutukseen.

Suomalaisen ruokakulttuurin ja vastuullisten toimintatapojen edistäminen

Suomalaisen ruokakulttuurin kehittämiseksi ja ruokaperinteen vaalimiseksi on tärkeää tukea  hiljaisen tiedon siirtymistä sukupolvelta toiselle. Vastuullinen toiminta on myös nykyisin ja tulevaisuudessa olennainen osa kokin ammattitaitovaatimuksia. Vastuullisuutta voidaan edistää lisäämällä nuorten kokkien tietoisuutta vastuullisista toimintatavoista ja niiden laajasta merkityksestä, kuten puhtaiden, kotimaisten ja eettisesti tuotettujen raaka-aineiden,  lähi- ja luomutuotteiden sekä villiruoan (mm. marjat) hyödyntämisestä. Suomen puhdas  maaperä, ilmasto ja puhdas vesi ovat tärkeitä kilpailuvaltteja, jolla voidaan edistää ruoka- ja  elämysmatkailua. Vastuullisuuden ulottuvuuksien edistämiseksi tarvitaan tulevaisuudessa  aktiivista ja laaja-alaista verkostoitumista, yhteistyötä ja vuoropuhelua ruokasektorin kaikkien  toimijoiden kanssa, kuten mm. ruoantuottajien, jatkojalostajien ja ruoanvalmistajien kanssa.   

Riikka Mantila
Young Chefs Club- tuutori
Suomen Keittiömestarit ry